İşçi Sendikası Nasıl Kurulur?

Sendika Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (6356 Sayılı Kanun 7 nci Madde)

• Dilekçe,
• Kuruluş tüzüğü,
• Kurucuların kurucu olabilme şartlarına sahip olduklarını ifade eden yazılı beyanları.

Konfederasyon Kuruluşu İçin Gerekli Belgeler (6356 Sayılı Kanun 7 nci Madde)

• Dilekçe,
• Kuruluş tüzüğü,
• Konfederasyon kurulması yönünde sendikalarca alınmış genel kurul kararları.


Kuruluşlar, kurucularının kuruluşun merkezinin bulunacağı ilin valiliğine bu belgelerin vermesiyle tüzel kişilik kazanır.

Şube veya bölge şubelerinin nasıl kurulacağı, birleştirileceği veya kapatılacağı, görev ve yetkileri, genel kurullarının toplantılarına ve kararlarına ilişkin usul ve esaslar ile sendika genel kurulunda şube ve bölge şubelerinin nasıl temsil edileceği tüzük hükümlerine göre belirlenir.

Bildirimler ve Defter Tasdiki

• Genel kurul dışındaki organlara seçilen üyelerin kimlik bilgileri,
• Açılan ve kapatılan şubeler,
• Temsilcilik açılışı,
• Yerleşim yeri değişikliği (5253 sayılı kanunun 23 üncü maddesi),
• Tüzük değişikliği.


Tutulması zorunlu defterler her olağan genel kurulu izleyen on beş gün içinde notere veya İl Dernekler Müdürlüğüne onaylatılır.